Regulamin sklepu internetowego Teija Studio

§1. Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy Teija Studio, dostępny pod adresem internetowym www.teijastudio.pl, prowadzony jest przez Dorotę Szkaradek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Teija Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7343256547, REGON 380413420.

§2. Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Teija Studio.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w Sklepie Internetowym Teija Studio.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego Teija Studio.

5. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Teija Studio na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Teija Studio.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym Teija Studio, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży Towarów - w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu Sklepie Internetowym Teija Studio.

9. Sklep Internetowy Teija Studio – serwis internetowy dostępny pod adresem www.teijastudio.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. Konto klienta - konto klienta w Sklepie Internetowym Teija Studio, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym Teija Studio umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowym Teija Studio, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§3. Kontakt ze Sklepem Internetowym Teija Studio

1. Adres Sprzedawcy: Dorota Szkaradek Teija Studio ul. Banacha 33 lok. 2 31-235 Kraków woj. Małopolskie

2. Adres e-mail do kontaktu ze Sprzedawcą: kontakt@teijastudio.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 793 272 726

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 75 1140 2004 0000 3502 7771 6170

§4. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Teija Studio spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego Teija Studio z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego Teija Studio nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Teija Studio możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§5. Zakładanie Konta w Sklepie Internetowym Teija Studio

1 Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym Teija Studio, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

        - Imię

        - Nazwisko

        - Adres e-mail

        - Hasło

        - Nazwa firmy (opcjonalnie)

        - Numer NIP (opcjonalnie)

2. Założenie Konta w Sklepie Internetowym Teija Studio jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6. Zasady składania Zamówień i realizacja

1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

        - dodanie do koszyka produktu;

        - wybór rodzaju dostawy;

        - wybór rodzaju płatności;

        - wybór miejsca dostarczenia produktu;

        - złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie produktu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

§8. Reklamacje i gwarancje

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Dorota Szkaradek Teija Studio ul. Banacha 33 lok. 2 31-235 Kraków woj. małopolskie NIP: 7343256547 REGON: 380413420

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego Teija Studio zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego Teija Studio mogą być:

        - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym Teija Studio ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

        - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym Teija Studio ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym Teija Studio.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§10. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Teija Studio zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.